Bevezető Kronológia Adatok Fotók Tárgyak Újságcikkek Szöveges dokumentumok Sajtóvisszhang
 

Kádár János: Válogatott beszédek és cikkek 1957-1974 (Budapest, Kossuth, 1975)

„Nálunk politikai nézeteiért senkit nem üldöznek, aki azonban politikai természetű, de törvénybe ütköző, rendszer elleni bűncselekményt követ el, azt szigorúan megbüntetik.” (Kádár János, a Központi Bizottság ünnepi ülésen, a párt megalakulásának 50.évfordulóján, 1968.november, 263.o.)


 


„A sajtó, a rádió, a televízió fontos tömegkommunikációs eszköz, amely segítheti és segíti is világnézetünk propagálását, szocialista céljaink elérését, népszerűsítését, a közvélemény formálását. Ugyanakkor hatalmi eszköz is, amelynek megvannak az ésszerű és szükséges korlátai. Nálunk nincs cenzúra, nem is volt, de a sajtó útján elkövetett (…) rendszer elleni uszítást, hangulatkeltést a törvény tiltja és bünteti.


(Kádár János, a Központi Bizottság ünnepi ülésen, a párt megalakulásának 50.évfordulóján, 1968.november, 264.o.)


 


„A szocialista tudat fejlődése nyomán ma már maguk a tömegek sürgetik a magasabb, szocialista erkölcsi követelmények határozottabb érvényesítését, a társadalomellenes önzés és magatartás bírálatát és leküzdését, és ha az olyan természetű is, büntetését.” (Kádár János, a Központi Bizottság ünnepi ülésen, a párt megalakulásának 50.évfordulóján, 1968.november, 265.o.)


 


Szeretettel gondolunk a fiatal kommunistákra, hazánk ifjúságára, a jövendő, szocialista Magyarország letéteményeseire, azokra, akik holnap viszik tovább a zászlót!” (Kádár János, a Központi Bizottság ünnepi ülésen, a párt megalakulásának 50.évfordulóján, 1968.november, 268.o.)


 


„A szocialista brigádoknak foglalkozniuk kell az ifjúsággal is, hiszen ez a jövendő. Iparunknak, mezőgazdaságunknak, értelmiségünknek utánpótlásra, szocialista rendszerünknek szocialista emberekre van szükségük.” (Kádár János a szocialistabrigád-vezetők harmadik országos tanácskozásán, 1969. április, 277.o.)


 


„Ami a társadalomtudományokat illeti, a Központi Bizottság határozott álláspontja, hogy ideológiai téren burzsoá eszmeáramlatnak nem adhatunk teret. (…) A tudomány és a szocializmus egymással szoros és elválaszthatatlan kapcsolatban áll, hiszen maga a szocializmus tudományos világnézet.” (Kádár János képviselői beszámolója a Láng Gépgyárban, 1969. december, 291.o.)


 


Meg kell értetni mindenkivel – különösen a fiatalokkal – , hogy a legszebb emberi cél a szocializmus, a kommunizmus.” (Kádár János képviselői beszámolója a Láng Gépgyárban, 1969. december, 293.o.)


 


„Pártunk általában nagy figyelmet fordít az ifjúság helyzetére, problémáira. E témával ugyanúgy kell foglalkozni, mint a többi nagy társadalmi kérdéssel; alaposan meg kell vizsgálnunk, mi az ami rendben van és mi az, amin változtatni, javítani kell. Egyik mondanivalónk az ifjúság számára az, hogy miként a fiatalok jogos igényeket és követelményeket támasztanak a társadalommal szemben, ugyanúgy a társadalom is igényekkel s követelményekkel lép a fiatalok elé.” (Kádár János képviselői beszámolója a Láng Gépgyárban, 1969. december, 292.o.)


 


Az irodalmi és a művészeti életben érvényesül az alkotói szabadság. Az irodalom, a művészetek, általában a kultúra iránt növekszik a párt, a társadalom igénye. (…) A mi művészeinknek művészetükkel a leghaladóbb eszmét, a szocializmust, a népet kell szolgálniuk.” (Kádár János képviselői beszámolója a Láng Gépgyárban, 1969. december, 292.o.)


 


Az általános és a középiskolában tanuló fiatalok – sőt még egyetemisták is – kétezervalahányban is fognak még élni, dolgozni, sőt ekkor lesznek életük delén. Irántuk, érdekükben, egyértelmű világnézeti követelményekkel kell fellépnünk. Persze nem pénzbüntetés terhe mellett, hanem nevelő munkával, agitációval, jó szervezéssel kell gondoskodni arról, hogy az ifjúság elsajátítsa a marxizmus-leninzimus alapvető igazságait, megtanuljon elméletünk tudományos módszereivel gondolkodni és vállalja, vallja azt a politikát, ami a mi világnézetünkből következik.” (Kádár János – A párt ifjúságpolitikájának néhány kérdése, 1970. február, 298.o.)


 


„Nem javaslom, hogy tételesen megfogalmazzuk az erkölcsi parancsolatokat, de hogy jobban, nagyobb eréllyel és határozottsággal propagáljuk és hirdessük a szocialista erkölcs eszméit, mint eddig tettük, azt igenis ajánlom!” (Kádár János – A párt ifjúságpolitikájának néhány kérdése, 1970. február, 298-299.o.)


 


„Az egzisztencia, a megélhetés nem függ attól, hogy a házasság megmarad-e vagy felbomlik. Mindenki tudja, hogy ez mivel jár. Ez is a valóságos helyzethez tartozik. S ezt sem szabad elfelejtenünk, amikor az ifjúságot, annak ilyen vagy amolyan morálját bíráljuk.” (Kádár János – A párt ifjúságpolitikájának néhány kérdése, 1970. február, 299.o.)

 

Közalapítvány Oldaltérkép Linkek
OTP

Fejlesztette a 
CENTER.HU Kft.

www.lakossagcsere.hu www.svabkitelepites.hu www.xxszazadintezet.hu www.xxiszazadintezet.hu www.terrorhaza.hu www.koestler.hu www.orwell.hu www.magyarholokauszt.hu www.magyartragedia1945.hu www.magyarforradalom1956.hu http://www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu http://www.habsburg.org.hu Magyar Nemzet Heti Válasz where Funzine Hírszerző ECHO TV Klubrádió inforadio.hu hírTV atv